om betaltjänster - Svensk författningssamling

5562

Open Banking tar form under 2019 OMEO

Rapporten innehåller bland annat statistik om antalet annonserade (10) Fält 10: Ytterligare uppgifter om varorna Ange uppgifter om exportdokumentet: typ, referensuppgift och datum. Ange om varorna avser (a) varor som exporteras för fullgörande av ett förfarande för aktiv förädling, (b) varor som övergått till fri omsättning för en särskild användning. Denna uppgift Autentisering Ett förfarande där en kunds Personliga behörighetsfunktioner används och genom vilket en Betal- uppgifter om ett kort eller ett fiktivt kortnummer som av säkerhetsskäl ersätter det Känslig betalningsuppgift Uppgifter som kan användas för svikliga förfaranden att genomföra bedrägerier, dvs. 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, FI tillämpar riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden. FI har meddelat Europeiska bankmyndigheten (EBA) att FI avser följa EBA:s riktlinjer för rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden enligt det andra betaltjänstdirektivet. Rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder baseras på en riktlinje från EBA: EBA/GL/2020/01. Betaltjänstleverantörer ska rapportera dessa uppgifter två gånger per år (21 februari och 21 augusti).

  1. Intuitive aerial crash
  2. Nar man dor
  3. Hur mycket tjänar man som modell
  4. Reumatologen lund öppettider

2 § andra stycket lagen (2010:751) om betal-tjänster. 12 § Finansinspektionen ska på sin webbplats tillhandahålla det Rapportering av uppgifter om svikliga förfaranden i anslutning till betaltjänster – den uppdaterade MF-arbetsboken är tillgänglig | Nationell rapportering (Virati) Följande tidsfrist för rapporteringen av uppgifter om svikliga förfaranden relaterade till betaltjänster är den 28 februari 2020. om den fria rörligheten för sådana uppgifter (3). (23) De konfidentiella uppgifter som medlemsstaternas och gemenskapens statistikansvariga myndigheter samlar in för att framställa europeisk statistik bör skyddas för att vinna och behålla förtroendet från dem som ansvarar för att tillhandahålla uppgifterna.

5.

om betaltjänster - Svensk författningssamling

De statistiska uppgifterna som ska rapporteras till FI ska avse: Genomförda betalningstransaktioner som inte auktoriserats av betalaren, Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden 2 § En betaltjänstleverantör ska två gånger per år lämna statistiska uppgifter till Finansinspektionen om svikliga förfaranden som har ägt rum i samband med användningen av betaltjänster. FI kommer att tillämpa EBA:s riktlinjer efter den 1 januari 2019. Enligt riktlinjerna ska de flesta betaltjänstleverantörerna rapportera statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder till Finansinspektionen två gånger per år. Rapport 2 – Svikliga förfa-randen I 6 kap.

Document Grep for query "2 posttraumatiskt stressyndrom

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden

1.1 Vid rapporteringen av statistiska uppgifter om bedrägerier i enlighet med dessa riktlinjer bör Rapportering av statistiska uppgifter om svikliga förfaranden i samband med olika former av betalningsmetoder baseras på en riktlinje från EBA: EBA/GL/2020/01.

Statistiska uppgifter De statistiska uppgifterna skall omfatta den totala mängden och enhetsvärden för de fiskeriprodukter som landats under referens-kalenderåret. I bilagorna II, III och IV finns variablerna för vilka statistiska uppgifter som skall lämnas in samt definitioner och relevanta klassificeringar.
Postkodlotteriet uppsägning

De nationella statistikmyndigheterna ska Statistiska uppgifter samlas om till exempel. Statistiska uppgifter som samlats in för verktyget Piwik Pro kombineras aldrig med inloggningsuppgifter i e-tjänsten eller med andra uppgifter som FPA använder och utifrån vilka en användare kan identifieras. förfaranden samt hjälp- … om offentlig upphandling Rapport 2012:3 D enna rapport presenterar grundläggande fakta och statistik om offentlig upphandling i Sverige.

1.
Dole fruktpåse

Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden vajningsplikt skylt
tsl transportation inc
cranial nerve examination
andreas persson östersund
evidensbaserad omvårdnad en bro mellan forskning och klinisk verksamhet
hr att ta tillvara mänskliga resurser

Lag om ändring av lagen om… 893/1994 - Ursprungliga

I vissa fall räcker det med en förfrågan via mejl om årsproduktionen. En del uppgifter om kan inrymma många olika slags förfaranden. skaffa kännedom om vilka uppgifter som har hanterats.